Oferta współpracy

KONTAKTY INDYWIDUALNE

Kontakty indywidualne wynikają z inicjatywy rodziców, bądź nauczyciela. Dają one możliwość wymiany zdań na temat rozwoju dziecka. Podczas tych spotkań obie strony - rodzic i nauczyciel wspólnie podejmują konkretne działania.

ZEBRANIA OGÓLNE I GRUPOWE

Zebrania ogólne i grupowe organizujemy w zależności od potrzeb placówki i rodziców, przeciętnie 2-4 razy w roku. Na zebraniach tych informujemy rodziców o statucie przedszkola, zapoznajemy z prawami i obowiązkami dzieci w placówce, a także zachęcamy do pełnej współpracy i pomocy na rzecz przedszkola. Nauczycielki w poszczególnych grupach szczegółowo przedstawiają rodzicom swój program pracy, zadania wynikające z jego realizacji oraz osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uzyskiwane przez poszczególne dzieci. Ponadto na zebraniach zapoznajemy rodziców z koncepcją pracy naszego przedszkola, tematyką planu rocznego, z priorytetami w danym roku szkolnym. Oprócz tego dla rodziców organizujemy spotkania: z logopedą, psychologiem, pedagogiem.

ZAJĘCIA OTWARTE

Zajęcia otwarte organizowane są w każdej grupie wiekowej raz w roku. Na zajęciach tych rodzic ma okazję zobaczyć jak jego dziecko współdziała w grupie, ma możliwość obserwacji zachowań w stosunku do dzieci i nauczyciela, sprawdzenia jego wiadomości, umiejętności oraz sposobu radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

Ponadto rodzic dowiaduje się, jakie metody pracy stosuje nauczyciel. Zajęcia otwarte są interesujące, wyzwalają aktywność dziecka, dają mu możliwość wykazania się swoją wiedzą oraz angażują rodziców.

INTEGRACJA PODCZAS UROCZYSTOŚCI

Inną formą kontaktów z rodzicami jest udział w uroczystościach bądź zajęciach, które skłania rodziców do pełnego uczestnictwa w zabawach z dziećmi. Głównym celem takich spotkań jest integracja grupy rodziców, nabywanie więzi z przedszkolem oraz zaspakajanie naturalnych potrzeb dziecka w kontakcie z dorosłym.

W organizowanych przez nas zajęciach wykorzystujemy metody aktywizujące "Pedagogiki zabawy", "Tańce integracyjne" oraz "Tańce w kręgu". Zajęcia te wspomagają rozwój dziecka, ale przede wszystkim dają dzieciom i rodzicom dużo radości i przyjemności.

SPOTKANIA ADAPTACYJNE

W naszej ofercie mamy również spotkania adaptacyjne, które odbywają się w najmłodszej grupie przedszkolnej - trzylatkach. Celem spotkania jest pokonanie bariery lękowej u dzieci przed przyjściem do przedszkola, uzyskanie niezbędnych informacji o przyszłych wychowankach oraz przekazanie rodzicom podstawowych wiadomości, związanych z pobytem dziecka w przedszkolu.

PIKNIKI I FESTYNY

Pikniki i festyny, to bardzo atrakcyjna i swobodna forma kontaktu z rodzicami, angażująca nie tylko do aktywnego uczestnictwa, ale i do pomocy w organizacji. Najważniejsze jest zadowolenie wszystkich uczestników, wspólne zaangażowanie, chęć w działaniu, radość i przyjemność ze wspólnej biesiady. Rodzice traktują te spotkania jako ciekawe doświadczenie, które daje im możliwość obserwowania dziecka w naturalnych warunkach, jego relacji z nauczycielką i innymi dziećmi. Są też sposobem na zapomnienie o troskach dnia codziennego i przeżycia miłych chwil z własną pociechą. Poprzez takie spotkania wytwarza się partnerski styl współpracy z rodzicami.

KIERMASZE

Wrażeń estetycznych dostarczają rodzicom organizowane przez nas kiermasze prac plastycznych, podczas których eksponowane są wyroby dzieci i nauczycielek. Kiermasze te organizowane są w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, Cieszą się one dużym zainteresowaniem rodziców, którzy sami oceniają trud włożony w wykonanie naszych prac i nabywają je za symboliczną kwotę. Dzięki hojności kupujących, przedszkole zdobyło dodatkowe fundusze na zakup radiomagnetofonów, które ułatwiają nauczycielom prowadzenie zabaw i zajęć muzycznych, ruchowych i innych.