PROGRAM ADAPTACYJNY
"POLUBIĆ PRZEDSZKOLE"

Adaptacja to przystosowanie się jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym œrodowisku społecznym. Spośród wielu procesów adaptacyjnych, przez jakie przechodzi człowiek proces przystosowania się dziecka do przedszkola, jest niezwykle istotny w jego życiu. Bardzo ważne jest, by te pierwsze doświadczenia dziecka z przedszkolem przebiegały w atmosferze bezpieczeństwa, spokoju i łagodności. Często zdarza się, że osoby dorosłe bardziej przeżywają pójście dziecka do przedszkola niż ono same. Nasuwa się więc pytanie jak pomóc maluchom oraz ich rodzicom, aby przezwyciężyć te trudności. Najważniejszym czynnikiem jest, by nauczyciel zdobył ich zaufanie, by wszyscy wzajemnie dobrze się poznali.

Adaptacja dziecka do przedszkola jest to sytuacja wzbudzająca silne emocje. Dziecko czuje się wyrwane z rodzinnego układu, który gwarantuje mu poczucie stabilności, bezpieczeństwa i rozumienie tego co się dzieje wokół niego. Z dnia na dzień zostaje wprowadzone w nieznane środowisko: nowe otoczenie, przestrzeń, osoby, są konsekwencją tego, że dziecko nie jest w stanie kontrolować sytuacji i odczuwa ją jako zagrożenie. Dzieci na nowe sytuacje reagują: płaczem, wycofaniem, zaburzeniem funkcjonowania, które może prowadzić do lęku a nawet urazu. Dlatego też ważne jest by moment przekroczenia progu dom – przedszkole przebiegał najłagodniej w atmosferze bezpieczeństwa i otworzenia na potrzeby dziecka.

Każdy nauczyciel pracujący z dziećmi nowo przyjętymi do przedszkola powinien zdawać sobie sprawę z tego, że te pierwsze dni są dla dzieci naprawdę trudne. Warto wtedy zrezygnować z nadmiernej dyscypliny i przymusów, jak również pozostawić im dużo czasu na swobodną zabawę i proponować zajęcia, które akceptują. Takie postępowanie na pewno przyniesie pozytywne efekty, a nagrodą będzie uśmiech małego przedszkolaka. Żeby proces adaptacyjny przebiegał sprawnie musi zaistnieć ścisła współpraca pomiędzy rodzicami a pracownikami przedszkola. Ich wspólny wysiłek ułatwi dzieciom przystosowanie się do nowego środowiska w atmosferze bezpieczeństwa i otworzenia się na potrzeby dziecka.

Program adresowany jest do: rodziców dzieci przyjmowanych do przedszkola, pracowników placówki i nauczycieli podejmujących pracę w grupie dzieci nowoprzybyłych.


ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

Cel główny programu:

 • Stworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu;
 • Nawiązanie bliższych kontaktów między nauczycielkami, a rodzicami;

Cele szczegółowe programu:

 • Zapoznanie rodziców i dzieci ze zwyczajami i organizacją dnia w przedszkolu;
 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu przedszkola;
 • Nawiązanie bliskiego, serdecznego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic;
 • Obniżenie lęku rodziców przed oddaniem dziecka w nieznane warunki w ręce obcej i nieznanej osoby;
 • Integracja rodziców z przedszkolem w calu ułatwienia dalszej współpracy;
 • Pozyskanie informacji od rodziców na temat rozwoju dziecka, zachowania, upodobań, samodzielności.

SPOSÓB REALIZACJI:

Lp Forma działań Cele Termin

1.

Dni otwarte

 • udział dzieci i rodziców w zabawach integracyjnych,
 • aklimatyzacja dzieci do warunków przedszkola,
 • zapoznanie się nauczyciela z dziećmi
 • zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkola oraz ogrodem przedszkolnym,
 • wspólne zabawy w sali „maluszków?”
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery sprzyjającej zdobyciu zaufania dzieci i rodziców,
 • rozdanie rodzicom „programów adaptacyjnych w pigułce”

marzec

2.

Zebranie grupowe

 • zapoznanie rodziców z programem adaptacyjnym,
 • zapoznanie z rodzajami trudności związanymi z adaptacją dziecka,
 • zapoznanie z rozkładem pomieszczeń należących do grupy,
 • uzyskanie informacji na temat pożądanych umiejętności jakie powinno posiadać dziecko wstępujące w progi przedszkola
 • pozyskanie informacji na temat dziecka, poprzez wypełnienie ankiety informacyjnej „Moje dziecko”

wrzesień

3.

Zajęcia i zabawy adaptacyjne
z dziećmi

 • zabawy integracyjne mające na celu bliższe poznanie osób pracujących w grupie, poznanie imion kolegów, poznanie własnego ciała,
 • zabawy umożliwiające zapoznanie dzieci z szatnią, łazienką, znaczkami indywidualnymi, salą zabaw i zabawkami, „które tu mieszkają”

wrzesień, październik, listopad

4.

Piknik integracyjny

 • udział dzieci i rodziców w jesiennym pikniku integracyjnym: wspólne zabawy, konkursy, grillowanie i słodki poczęstunek

wrzesień

5.

Zajęcia otwarte

 • zaproszenie rodziców i pokazanie im jak wyglądają codzienne zajęcia w grupie i możliwość obserwacji dziecka na tle grupy

październik

6.

Adaptacja rodziców

 • badanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola,
 • ustalenie zasad kontaktu i współpracy
 • kontakty indywidualne z rodzicami,
 • wykłady i pogadanki
 • pedagogizacja,
 • codzienny kontakt w przedszkolu,
 • zebrania grupowe,
 • udział w pikniku integracyjnym,
 • udział w organizowanych imprezach i uroczystościach,
 • umożliwienie kontaktu ze specjalistami
 • udział w zajęciach otwartych

cały rok

7.

Aktualizowanie tablicy informacyjnej dla rodziców

 • propozycje zadań i wychowawczych do pracy z dziećmi na dany miesiąc,
 • repertuar wierszy i piosenek do pracy z dziećmi,
 • aktualności z życia grupy,
 • ogłoszenia

cały rok

8.

Metody pedagogiki zabawy, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne jako dominujące formy pracy z dziećmi.

 • rozładowanie napięcia
 • wzajemne poznanie się
 • integracja grupy

cały rok


EWALUACJA PROGRAMU ADAPTACYJNEGO

 1. "Ankieta informacyjna o dziecku"
 2. Ankieta dla rodziców przeprowadzona na przełomie styczeń- luty "Przedszkole mojego dziecka"

Korzyści dla dzieci, rodziców i nauczycieli wynikające z wprowadzenia programu:

 • dzieci i rodzice mają możliwość zapoznania się z nowym otoczeniem jakim jest przedszkole, do którego zapisali swoje dziecko;
 • dzieci i rodzice oraz nauczyciele grup mają możliwość wzajemnego poznania się, nawiązania serdecznego kontaktu;
 • dzieci i rodzice mają możliwość zapoznania się z organizacją pracy tego przedszkola, formami i metodami pracy;
 • mogą uczestniczyć w zabawach ze swoim dzieckiem w sali i na placu przedszkolnym;
 • rodzice uzyskują fachową pomoc w przezwyciężaniu trudnego okresu jakim jest adaptacja ich dziecka do przedszkola;
 • dyrektor i nauczycielki mają możliwość rozpoznania potrzeb i oczekiwań przyszłych klientów poprzez wywiady i ankietowanie;