Zasady odpłatności

Od 1 września 2013 r. obowiązują nowe zasady odpłatności za przedszkole zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw/Dz. U. 2013 poz. 827/ oraz Uchwałą Nr XI/136/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 maja 2011 r.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w ramach podstawy programowej realizowane jest przez 5 godzin dziennie od 8 00 do 13 00.

Za realizację zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1 zł poza rodzicami dzieci sześcioletnich.

Stawka żywieniowa za 3 posiłki wynosi 6 zł. W okresie wakacyjnym odpłatność pobierana jest tylko za dzieci uczęszczające na dyżur.

  • Uchwała Nr XI/136/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przesdzkola publiczne prowadzone przez Gminę Tarnobrzeg.
  • Regulamin stołówki.

Należność powinno się uiścić "z dołu" do 15 - tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność w kasie SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Tarnobrzegu, ul. Kościuszki 30 lub na konto Przedszkola nr 3 w Banku PEKAO S.A. o/Tarnobrzeg nr konta: 56 1240 2744 1111 0000 3991 4974.