RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPY MŁODSZE (3 i 4 LATKI)

8.00-13.00

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące rozwijaniu aktywności własnej dzieci, gry i zabawy stolikowe np.: rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne

8.00-8.15

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe, zabawy integracyjne i ruchowe

8.15-8.45

Śniadanie. Wdrażanie do samodzielności i przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia

8.45-9.00

Czynności samoobsługowe w łazience, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia na samodzielność. Przygotowanie do zajęć

9.00-9.30

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w grupie programu wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole" M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo - estetycznej i zdrowotnej, zabawy ruchowe i twórcze. Realizacja programów własnych i projektów edukacyjnych wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju

9.30-11.15

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wkładanie butów itp., zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki - poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe na powietrzu

11.15-11.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowo - obsługowe i higieniczne w łazience. Zabawa ruchowa

11.30-12.00

Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole

12.00-12.10

Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk, załatwianie potrzeb fizjologicznych

12.10-14.00

Relaks poobiedni. Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej - wyciszenie

14.00-14.20

Podwieczorek - kultura spożywania posiłków

14.20-15.00

Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, zajęcia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb rozwojowych, zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, zajęcia dodatkowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe - ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo - ruchową, samorzutna aktywność dzieci, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, pobyt na świeżym powietrzu, kontakty indywidualne z Rodzicami. Rozchodzenie się dzieci

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA STARSZA (5 LATKI)

8.00-13.00

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, gry i zabawy stolikowe, praca wyrównawcza z dziećmi. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy indywidualne na bliskie dzieciom tematy

8.00-8.20

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Ćwiczenia poranne

8.20-8.45

Śniadanie. Praca dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Przygotowanie do zajęć

8.45-9.00

Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczno - sanitarne. Przygotowanie do zajęć

9.00-10.00

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w grupie programu wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole" M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo - estetycznej i zdrowotnej, zabawy ruchowe i twórcze. Realizacja programów własnych i projektów edukacyjnych wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju

10.00-11.15

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, spacery, wycieczki - poznawanie najbliższego otoczenia społeczno - przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące

11.15-11.30

Zabawa ruchowa. Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno - higieniczne w łazience. Dalszy ciąg prac dyżurnych - nauka nakrywania stołów

11.30-12.00

Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole

12.00-12.15

Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk

12.15-12.30

Relaks. Słuchanie bajek, zajęcia wyciszające

12.30-13.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna

13.00-14.00

Zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci dostosowane do ich możliwości i potrzeb rozwojowych, ćwiczenia usprawniające i korygujące wady wymowy, zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu

14.00-14.20

Podwieczorek - kultura spożywania posiłków. Zabiegi higieniczne

14.20-16.30

Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, zabawy samodzielnie inspirowane przez wychowanków, ćwiczenia ogólnorozwojowe - ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo - ruchową, samorzutna aktywność dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Zabawy rozwijające zainteresowania. Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne, porządkowanie sali, zabawy w ogrodzie. Kontakty indywidualne z Rodzicami Rozchodzenie się dzieci

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA SZEŚCIOLAKÓW

  

8.00-13.00

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

07:30 - 08:00

Schodzenie się dzieci, rozmowy z dziećmi, z rodzicami. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie, praca indywidualna

08:00 - 08:30

Gimnastyka poranna, czynności higieniczne niezbędne przed posiłkiem. Nakrywanie do śniadania z udziałem dzieci dyżurnych

08:30 - 09:00

Śniadanie. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w trakcie jedzenia, samodzielne sprzątanie po posiłku

09:00 - 10:00

Aktywność intelektualna, plastyczno - konstrukcyjna, językowa, zdrowotna, artystyczna organizowana przez nauczyciela w formie zajęć dydaktycznych, sytuacji edukacyjnych, wycieczek, itp.

10:00 - 11:15

Zabawy wg zainteresowań dzieci, spacery, zabawy w ogrodzie

11:15 - 11:30

Przygotowanie do obiadu - przestrzeganie konieczności niezbędnych czynności higienicznych przez posiłkiem, zabawa wyciszająca

11:30 - 12:00 

Obiad

12:00 - 13:45

Poobiedni odpoczynek- słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie czytanych przez n-la wierszy, bajek, baśni, utrwalanie zdobytych wiadomości

13:45 - 14:00

Przygotowanie do podwieczorku, czynności porządkowe i samoobsługowe, zabawa ruchowa

14:00 - 14:20

Podwieczorek

14:20 - 15:30

Zabawy dowolne w sali, zabawy tematyczne, konstrukcyjne; gry i zabawy stolikowe; prace porządkowo- gospodarcze; praca indywidualna; rozmowy z rodzicami, rozchodzenie się dzieci